LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 – zásadná pripomienka 
Žiadame ponechať v texte NÚS opatrenie uvedené v bode 19 (str. 47), ktoré znie: „Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov v doprave pri zachovaní daňovej neutrality tak, aby boli viac zdaňované produkty škodlivé životnému prostrediu a ktoré majú vyššie emisie skleníkových plynov.“ 
Odôvodnenie:
Uvedené opatrenie považujeme za kľúčové pre implementáciu veľmi efektívneho ekonomického nástroja na podporu používania nízkouhlíkových alternatívnych palív a technológií. Pri implementácii tohto opatrenia je veľmi dôležité zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva. Ako odôvodnenie tejto pripomienky uvádzame nasledovnú analýzu dnešného daňového zaťaženia palív v doprave: daňové zaťaženie bioetanolu je 941,39 EUR/tCO2, daňové zaťaženie ETBE je 397,78 EUR/tCO2, daňové zaťaženie bionafty je 327,99 EUR/tCO2, daňové zaťaženie benzínu je 170,88 EUR/tCO2, daňové zaťaženie nafty je 108/75 EUR/tCO2, daňové zaťaženie zemného plynu v doprave je 46,35 EUR/tCO2 a daňové zaťaženie elektriny je 5,28 EUR/tCO2.
Z uvedenej analýzy je jasné, že dnešný systém spotrebných daní je nastavený priamo proti určitej skupine nízkoemisných technológií (biopalivá), ktoré majú najväčší potenciál na zníženie emisií skleníkových plynov v doprave bez vynaloženia vysokých alebo neprimeraných nákladov. 
Dnes sú biopaliva značne znevýhodnené z tohto hľadiska a sú vyššie daňovo zaťažené po prepočte na 1 kg CO2 ako fosílne palivá.