LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Časť 2.5.7.3, Str. 62, doplnenie nového bodu
Navrhujeme za bod „• Optimalizácia logistiky nakladania s odpadmi na úrovni miest a obcí.“ doplniť nový bod:
 „• Podpora zavedenia separovaného zberu biologicky rozložiteľnej zložky komunálneho odpadu.“

Odôvodnenie:
Ciele v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnou zložkou komunálneho odpadu (BRKO) sa dlhodobo neplnia. Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019-2025 definuje cieľ 2.2: „Znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade o 60% do roku 2025 oproti stavu v roku 2016.“

Aktuálna Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 uvádza, že na Slovensku stále rastie produkcia komunálneho odpadu a aktuálne dosahuje hodnotu 427 kg na obyvateľa.
Správa uvádza aj nasledovné konštatovanie: „Podobne ako pri ostatných triedených zložkách KO bude potrebné efektivitu triedeného zberu komunálnych bioodpadov výrazne intenzifikovať za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti znižovania množstva bioodpadov (BRKO) zneškodňovaných skládkovaním.“

Uvedené ciele v oblasti nakladania s BRKO nebude podľa nášho názoru možné splniť bez podpory zavádzania schém pre separovaný zber. Zavedenie separovaného zberu zároveň podporuje obehovú ekonomiku, nakoľko sa týmto spôsobom využíva energetický ale aj materiálový (nutričný) potenciál obsiahnutý v BRKO.