LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
8. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.3.1 – 

V predposlednej vete navrhujeme slová: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“ nahradiť slovami: „jedným z možných opatrení je zvýšenie daní na vysokouhlíkové riešenia, zníženie daní na nízkouhlíkové riešenia alebo zníženie transferov na to, aby bola zabezpečená udržateľnosť štátneho rozpočtu počas prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo“.

Odôvodnenie:
Zásadne nesúhlasíme s formuláciou: „vláda zvýši dane alebo zníži transfery“. Upozorňujeme, že na presadenie nízkouhlíkových riešení je možné použiť nielen zvyšovanie daní, ale aj znižovanie daní tých nízkouhlíkových riešení a technológií, ktoré sú dnes voči vysokouhlíkovým riešeniam  nadmerne daňovo zaťažené.