LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
7. K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, bod 3.1 – 

Na konci predmetného bodu navrhujeme doplniť dve nové vety v znení: „Je odôvodnené predpokladať, že predloženým materiálom budú dotknuté takmer všetky podnikateľské subjekty z toho dôvodu, že predložený návrh bude mať zásadný vplyv na ceny všetkých energií. A cena energií vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňuje nákladovú alebo výnosovú stranu výkazu ziskov a strát každého podnikateľského subjektu.“

Odôvodnenie:
Žiadame vložiť tento text z dôvodu precizovania dopadu na podnikateľský sektor.