LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
6. K analýze vplyvov na životné prostredie, bod 5.3 – 

V druhej vete navrhujeme k jednotlivým cieľom uviesť aj rok kedy sa majú predmetné ciele dosiahnuť.

Odôvodnenie:
Považujeme za vhodné aby dané ciele obsahovali aj rok kedy sa majú dosiahnuť, čím sa predíde možným rôznym interpretáciám týchto cieľov.