LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB))
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 – 

V bode 17 (str. 47) navrhujeme vypustiť slová: „,dbať však na to aby to v budúcnosti neprispelo k  závislosti SR od importu potravín“.

Odôvodnenie:
Dnes sa komodity, z ktorých sa v SR vyrábajú biopalivá, vo veľkej miere vyvážajú (u repky cca. 60% úrody ide na vývoz, u kukurice cca. 30% úrody ide na vývoz). Výroba biopalív nie je dôvodom potravinovej nesebestačnosti. Potravinová sebestačnosť je ako pojem definovaný na základe porovnania exportu a importu potravín a potravinárskych komodít v EURÁCH, nie v hmotnostných jednotkách. Ak porovnáme export a import v hmotnostných jednotkách, je SR vysoko sebestačná. Tak ako v priemernej EU krajine je aj na Slovensku nadvýroba poľnohospodárskych komodít, t.j. poľnohospodárstvo vyprodukuje viac ako sú schopní ľudia zjesť. Problém potravinovej nesebestačnosti (v EURÁCH) je problém dovozu produktov s vyššou pridanou hodnotou a zdecimovaným potravinárskym priemyslom v SR.