LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: eustream (eustream, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
strana 29, kapitola 2.5.2.4 štvrtú odrážku - v dôsledku presmerovania dodávok zemného plynu cez plynovod North Stream dôjde k zníženiu množstva plynu prepravovaného do iných krajín plynovodmi na Slovensku, čo bude mať za následok zníženie fugitívnych emisií CH4 navrhujeme vypustiť.
Odôvodnenie: Prognózy prevádzkovateľa prepravnej siete predpokladajú, že aj po uvedení plynovodu Nord Stream do prevádzky budú prepravované objemy plynu cez územie SR aj v rámci scenára WAM bez výrazných zmien. Prípadné výpadky prepravy v smere východ – západ by mali byť nahradené zvýšenou prepravou v smeroch západ – juh a západ-východ.