LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: TESTEK1 (TESTEK, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K navrhovanému opatreniu v bode 2.5.4.4 „Skrátenie intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne“ považujeme za potrebné uviesť, že samotná technická kontrola nezahŕňa meranie emisií škodlivín vo výfukových plynoch. To zahŕňa emisná kontrola. Skrátenie lehôt technickej kontroly tak môže prospieť ani nie tak k dosiahnutiu cieľov nízkouhlíkovej stratégie rozvoja, ako skôr k bezpečnosti cestnej premávky.
TESTEK, a.s., technická služba technickej kontroly