LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
7/ K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48
Opatrenie uvedené v bode 17, ktoré znie: „Zvyšovať využívanie alternatívnych palív, vrátane biopalív, dbať však na to aby to v budúcnosti neprispelo k  závislosti SR od importu potravín.“ žiadame upraviť nasledovne: „Zvyšovať využívanie alternatívnych palív, vrátane LPG a biopalív.“.
Odôvodenie:
Pri revízii smernice EP a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá  sú snahy o vylúčenie LPG a biopalív z definície alternatívnych palív. V prípade, ak by do textu nebolo doplnené LPG, tak by sa mohlo stať, že toto palivo, ako aj biopalivá by po revízii smernice EP a Rady 2014/94/EÚ neboli vôbec zahrnuté do predmetného opatrenia.