LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu
V časti 3.2 Plánované možnosti financovania mitigačných opatrení po roku 2020 žiadame predkladateľa vložiť nový bod s názvom : Rozpočet štátu a samospráv  (umiestnenie je na predkladateľovi).
 
Financovanie mitigačných opatrení je potrebné zabezpečovať aj z vlastných zdrojov verejnej správy na ústredne, regionálnej a miestnej úrovni bez ohľadu na dostupnosť iných zdrojov.
Odôvodnenie: 
závislosť hlavne na zdrojoch Európskej únie je v Slovenskej republike nadmerná. Je nevyhnutné zmeniť prístup a investovať aj vlastné prostriedky do nevyhnutných a prioritných oblastí.