LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu
Na strane 47 odporúčame predkladateľovi upraviť text: "Podpora regulácií individuálnej automobilovej dopravy a to najmä formou parkovacej politiky  (spoplatnenie parkovania, zákaz parkovania na chodníkoch)" nasledovne:
"Podpora regulácií individuálnej automobilovej dopravy a to najmä formou parkovacej politiky  (spoplatnenie parkovania, zákaz parkovania na chodníkoch) prostredníctvom štandardizácie parkovacej politiky v rámci celého územia SR a s rešpektovaním technických noriem upravujúcich výstavbu parkovacích stojísk STN 73 6110 /Z1/O1.".
Odôvodnenie:
nestačí len samotná parkovacia politika, ale je potrebná aj inštitucionalizácia a štandardizácia jej nástrojov (napríklad regulácia v rámci územného plánu a štandardov vo výstavbe).