LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu, časť 2.5.4 Sektor dopravy 2.5.4.1. Aktuálne trendy znižovania emisií v sektore dopravy 
Predkladateľ na strane 43, štvrtá veta uvádza: celkové agregované emisie skleníkových plynov v roku 2017 v sektore dopravy sa zvýšili oproti východiskovému roku 1990 o 12%, (1%), pričom emisie v cestnej doprave sa oproti východiskovému roku (1990) zvýšili o 58%. 
Navrhujeme vypustiť alebo vysvetliť údaj „(1%)“.