LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu, časť Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti
Predkladateľ na strane 37 v tabuľke, posledná odrážka uvádza:
• Podporovať rozvoj tepelných čerpadiel na výrobu tepla a chladu.
Navrhujeme upraviť nasledovne:
• Vytvorením nástrojov  financovania podporovať rozvoj tepelných čerpadiel na výrobu tepla a chladu, aby sa zvýšila dostupnosť tepelných čerpadiel aj  pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
Odôvodnenie:
investície na  rozvoj tepelných čerpadiel na výrobu tepla a chladu sú finančne náročné a z toho dôvodu bude potrebné vytvoriť nástroje na financovanie týchto opatrení. Na základe uvedených skutočností bude potrebné zo strany štátnych orgánov pripraviť napríklad nenávratné formy financovania, prípadne schémy štátnej pomoci, aby tieto formy pomoci boli dostupné pre čo najširší okruh žiadateľov.