LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti „2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti)“ na str. 37 MDV SR odporúča upraviť text nasledovne „V záujme zvyšovania energetickej hospodárnosti budov dbať na aktívne uplatňovanie pasívnych prvkov a pasívnych technológií v budove, ako aj riešeniami využívajúcimi prírodu, akými sú dobre naplánovaná zeleň v uliciach, zelené strechy a steny poskytujúce tepelnú ochranu a tieň budovám.“