LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe II
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame v poslednom odseku časti s názvom "LULUCF – expertný prístup"  prvej vete (str. 83) slová „publikovaných ŠÚ SR49“ nahradiť slovami "uvedených v rámci Programu odpadového hospodárstva 2010-2016, ktorých zdrojom je štatistické zisťovanie ŠÚ SR o komunálnom odpade49“.
Odôvodnenie:
Materiál sa v poznámke pod čiarou k odkazu 49  odvoláva na Program odpadového hospodárstva 2016 – 2020, nie na verejnú databázu ŠÚ SR. Program pripravilo MŽP SR, vrátane zostavenia tabuliek za komunálny odpad, pričom použilo ako zdroj údaje zo zisťovania ŠÚ SR. 
Údajové zostavy o komunálnom odpade vypracované MŽP SR a uvedené v programe odpadového hospodárstva 2016 - 2020 sa úplne nezhodujú s údajmi, ktoré ŠÚ SR publikuje vo verejnej databáze. 
Túto pripomienku považuje Štatistický úrad Slovenskej republiky za zásadnú.