LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti „2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti)“ na str. 37 MDV SR odporúča upraviť text „Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, tak aby sa ich prostredníctvom dala financovať obnova verejných budov, a vytvorili sa potrenémožnosti pre financovanie obnov budov v Bratislavskom kraji (nespĺňa kritérium podpory z kohéznych fondov v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania“ nasledovne „Nastavenie finančných podporných mechanizmov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu tak, aby sa ich prostredníctvom mohla financovať hĺbková obnova verejných budov a vytvorili sa potrebné možnosti aj pre financovanie obnov budov v Bratislavskom kraji v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania.  
Odôvodnenie: Uskutočňovanie nákladovo efektívnych hĺbkových obnov budov je v prípade doteraz neobnovovaných verejných budov kľúčové z hľadiska maximalizácie úspor z vykonaných opatrení obnovy, ako aj predchádzania efektu uzamknutia úspor energie do budúcnosti. Odôvodnenie je podporené aj nasledovným bodom v predkladanom texte.