LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti „2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti)“ na str. 36 MDV SR odporúča preformulovať text „Zvýšiť dosahovanú úsporu energie pri obnove budov z 30 % na 60 %, pretože obnova budov je najhospodárnejšie a najefektívnejšie opatrenie aj podľa Nízkouhlíkovej štúdie pre Slovensko pripravenej v spolupráci so SB.“
Odôvodnenie: Vzhľadom na doteraz zrealizovaný veľký počet obnov bytových domov na Slovensku je nereálne dosiahnuť priemernú úsporu energie pri obnove budov 60 %. Obdobnú úsporu je možné dosiahnuť len pri obnove takej budovy, na ktorej doteraz ešte neboli realizované žiadne opatrenia obnovy.