LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti „2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore energetiky (vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti)“ na str. 35 MDV SR odporúča doplniť text „Podporiť zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov takými opatreniami realizovanými v sektore vykurovania a chladenia, ktorých cieľom je dekarbonizácia dodávok tepla do budov zo systémov diaľkového vykurovania a chladenia.“
Odôvodnenie: Spotreba tepla v budovách sa podieľa na celkovej spotrebe energie v budove najväčšou mierou. Viac ako 74 % bytových domov je napojených na systémy diaľkového vykurovania a chladenia. S ohľadom na plnenie cieľov zníženia emisií v sektore budov je takéto opatrenia nevyhnutné realizovať.