LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti „2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050“ na str. 46 MDV SR odporúča v prvom bode upraviť znenie „Zvýšiť atraktivitu a komfort osobnej hromadnej dopravy na všetkých úrovniach“ na „Zvýšiť atraktivitu a komfort verejnej osobnej dopravy na všetkých úrovniach“.