LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V súvislosti s navrhovaným opatrením v bode 2.5.4.4 „Skrátenie intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne“ nie je nikde v doložke vybraných vplyvov, v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, v analýze sociálnych vplyvov a v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie vyčíslený negatívny dosah. 
Odôvodnenie: Navrhované opatrenie bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, negatívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pričom navrhovateľ sa s týmito vplyvmi nijako nevyrovnal.