LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode „2.5.4.4. Ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050“ na str. 47 vlastného materiálu MDV SR žiada z tabuľky vypustiť samostatný bod, ktorý znie „Skrátenie intervalu technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne.“
Odôvodnenie: Technická kontrola vozidla žiadnym spôsobom neprispieva k dosiahnutiu znižovania emisií. Pri technickej kontrole vozidla sa nekontrolujú emisie. Navyše lehoty technickej kontroly vychádzajú zo smernice 2014/45/EÚ a Slovenská republika tieto lehoty dodržiava. Nevidíme žiadny reálny dôvod, prečo by mali vozidlá staršie ako 8 rokov mať interval technickej kontroly namiesto dvoch rokov iba jeden rok.
Predkladateľ nijakým spôsobom nepreukázal, že by technická kontrola vozidla pri starších vozidlách ako 8 rokov, prispela k tomu, že by sa znižovali emisie.