LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu, časť 2. Obsah stratégie, 2.5.2.8. Ďalšie dodatočné opatrenia 
Predkladateľ na strane 34 ako prvú odrážku uvádza: 
- Prijať zákon o zmene klímy a zvážiť vytvorenie Ministerstva pre zmenu klímy, ktoré by zahŕňalo aj energetiku. 
Navrhujeme nasledovnú úpravu: 
- Prijať zákon o zmene klímy a zvážiť vytvorenie orgánu nadrezortného riadenia, ktorého funkciou by bolo aj koordinovanie problematiky adaptácie na zmenu klímy. 
Odôvodnenie: doplnením sa posilní otázka zmeny klímy pri tvorbe všetkých politík štátu.