LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu, časť 1 Prehľad a proces spracovania stratégie 
Na strane 7 posledný odsek, posledná veta znie: „Návrh opatrení (politík) bol zostavený v spolupráci relevantných rezortov, odborných inštitúcií, ako aj so zástupcami odborných a profesijných združení, vrátane zástupcov tretieho sektora.“.
Odporúčame predkladateľovi nahradiť slová „profesných združení“ slovami „profesijných združení“. 
Odôvodnenie: spresnenie textu.