LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: ÚRZVNL (ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.01.2020
Počet podporovateľov: 1
Pripomienka:

1) Vlastný materiál - Doplniť časť 2.5.6.

Lesné hospodárstvo je ochrancom klímy - zároveň je výrazne ovplyvnení zmenou klímy Globálne otepľovanie a nedostatok zrážok významne ohrozuje stromy v lesoch Slovenska

Medzi ochranou klímy, prispôsobením sa zmene klímy a výrobou obnoviteľných surovín vrátane dreva existuje úzka súčinnosť. Klimatické zmeny ovplyvňujú lesníctvo - a zároveň dôležitú súčasť riešenia. Výroba obnoviteľných surovín nie je možná bez emisií. Cieľom je však znížiť emisie všade, kde je to možné. 

 Extrémne poveternostné udalosti sa v dôsledku zmeny klímy zvýšia. Príkladom je sucho v rokoch 2017-2019. Štát by mal pomôcť lesnému hospodárstvu lepšie sa prispôsobiť zmenám klímy. 

 Lesy a lesníctvo, ako aj používanie dreva v dlhodobých výrobkoch, viažu CO2 s vplyvom na podnebie. Mimoriadny význam lesov a trvalo udržateľného lesného hospodárstva pre ochranu podnebia vyplýva z úrovne potenciálu zníženia. 

 Lesy ukladajú uhlík - a tento pozitívny vplyv na klímu je výraznejší v lesoch obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. POZITÍVNE: POUŽITIE VYŤAŽENÉHO DREVA V MATERIÁLOVEJ A ENERGETICKEJ OBLASTI. Tým sa ukladá ďalší uhlík a emisie sa môžu znížiť. PRETOŽE SPRACOVANIE A SPAĽOVANIE DREVA JE ŠETRNEJŠIE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU AKO INÉ VÝROBKY.

AKTUÁLNE VÝSLEDKY MERANÍ UKAZUJÚ, ŽE LESNÝ PORAST V TANAP-E ZACHYTÍ VIAC OXIDU UHLIČITÉHO CO2, AKO VYDÁ DO ATMOSFÉRY, ČO JE ZNAKOM ZDRAVO FUNGUJÚCEHO LESA.
 GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE A NEDOSTATOK VLAHY VŚAK MÔŽU SPÔSOBIŤ FYZIOLOGICKÉ ZMENY STROMOV, V DÔSLEDKU KTORÝCH BY STROMY MOHLI ZAZNAMENAŤ POKLES PRÍRASTKOV A ZOSLABENIE.


TO MÔŽE VIESŤ K ZNIŽOVANIU SCHOPNOSTI STROMOV ABSORBOVAŤ CO2.

Vzhľadom na súčasné dramatické škody v lese by mala byť prioritnou úlohou zaoberať sa škodami na lesoch a bezodkladnou pomocou lesom. Do roku 2030 bude musieť byť lesy efektívnejšie prispôsobené zmene klímy. V opačnom prípade nie je možné zachovať veľký prínos lesov k ochrane klímy a ohroziť stanovené ciele v oblasti klímy. 

Je nevyhnutné podporiť odstraňovanie zamorených, nebezpečných a ohrozených stromov, zalesňovanie dostatočným podielom pôvodných druhov stromov vhodnými metódami aj z prirodzeného zmladenia s jeho ochranou pred škodami zverou a ďalšiu premenu na zmiešané lesy vhodné pre danú lokalitu a klímu. Zabezpečiť, aby poskytovaná pomoc k nemu dorazila rýchlo, vo väčšej miere podporila malých vlastníkov a účelne sa využili výhody aktívneho manažmentu, v rámci ktorého sa vysadzajú zmiešané lesy, To pomôže znižovať množstvo CO2, ktoré sa uvoľňuje z pôdy, zvyšovať schopnosť lesa absorbovať oxid uhličitý a zároveň predstavuje rýchlejšiu formu obnovy lesných plôch.

PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ


2) Vlastný materiál - Doplniť časť 2.5.6.

Žiadame doplniť informácie a opatrenia na podporu výrobu a spaľovania palivového dreva, štiepky v lokálnej ekonomike na lokálnom trhu  podľa pripomienky Ing. Roberta Šalvata, prezidenta VEUKO a zástupcu Cechu kachliarov „Ako prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO a v mene Cechu kachliarov dávame pripomienku k LP/2020/1 Návrhu Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Cech kachliarov je jedna z najväčších profesijných stavovských organizácií na Slovensku a vieme v rámci našej profesie ponúknuť významné riešenie pre nízkouhlíkovú stratégiu. Ako člen medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO máme k dispozícii jednu z najmodernejších notifikovaných skúšobní v Európe vo Viedni. Preto vieme naše návrhy podložiť presnými skúškami a dlhoročnými pozitívnymi skúsenosťami z iných krajín ako Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. Moderné kachľové pece a krby patria legitímne medzi najekologickejšie zdroje tepla hlavne z pohľadu emisií CO2 ako aj pri zohľadnení potreby primárnej energie. Ako príklad uvádzame porovnanie emisií CO2 za vykurovaciu sezónu nízkoenergetického rodinného domu: kúrenie drevom 262 kg/rok a kúrenie plynom 3.047 kg/rok a potreby primárnej energie: kúrenie drevom 1.309 kWh/rok a kúrenie plynom 14.960 kWh/rok. Celkový odhadovaný počet takto nainštalovaných zariadení je okolo 280.000 diel krbov a kachľových pecí, čo znamená viac ako 2 MW inštalovaného výkonu. Preto vieme podporou moderných kachľových pecí a krbov výrazným spôsobom prispieť k zníženiu emisií CO2 do ovzdušia. Máme zároveň presné merania, o koľko vieme znížiť emisie CO2 a jemných prachových častíc prostredníctvom vzdelávania verejnosti ako správne kúriť drevom. Pre tieto účely máme spracované náučné videá. Napríklad len zavedením správneho zakúrenia dreva zhora sa bez dodatočných investícií znížia emisie o 50%. Radi by sme Vás požiadali, aby sme boli prizvaní do pracovnej skupiny, kde by sme naše návrhy vedeli presne odprezentovať.“ 

PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ


3) Vlastný materiál - 3.2.5. Environmentálny fond

Druhý odstavec, druhá veta. „Príjmy štátneho fondu budú spätne využité na investície, ktoré prispievajú k zlepšeniu životného prostredia alebo znižujú emisie, napríklad na akčný plán pre vodovody a kanalizácie, zatepľovanie verejných budov a iné.“ Pred a iné doplniť.“........... podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením a vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území.... „
PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ4) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

3.1. Dotknuté podnikateľské subjekty: doplniť podľa sektorov - podniky poľnohospodárske a podniky lesného hospodárstva. V LH – 4 štátne podniky a cez 4000 neštátnych obhospodarovateľov lesov 

Odporúčame do budúcnosti konzultácie zo zástupcami dotknutých subjektov
PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ


5) Analýza sociálnych vplyvov 

tvorba nových tzv. zelených pracovných miest (hlavne sektor bývania, stavebníctvo, výroby elektriny, tepla a nové odvetvia ekonomiky) doplniť podľa sektorov - sektore poľnohospodárske lesného hospodárstva v oblasti ochrany prírody a krajiny 

PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ

6) DOLOŽKY VPLYVOV - Predkladaný materiál nie je v súlade s JEDNOTNOU METODIKOU NA POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV, nedostatočne sú vyhodnotené vplyvy dokumentu na vybrané oblasti, chýbajúce stanovisko komisie v rámci predbežného pripomienkového konania a záverečného posúdenia vybraných vplyvov. Žiadame pred schváleným dopracovať – je to kľúčové vzhľadom na prijaté postoje novej EK a jej Green Deal. 
PRIPOMIENKY JE ZÁSADNÁ