LP/2019/93 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S04985-2019-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/93
Dátum začiatku MPK: 05.02.2019
Dátum konca MPK: 25.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 25.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)