LP/2019/90 Zabezpečenie čerpania záväzkov Operačného programu Efektívna verejná správa na úrovni prijímateľov národných projektov v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/002550
Podnet: Závery z 9. rokovania vlády Slovenskej republiky z 23. januára 2019 k problematike implementácie EŠIF
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu eliminácie rizika prepadnutia finančných prostriedkov OP EVS v rámci záväzku roka 2016, ktorý je potrebné vyčerpať do 31.12.2019, je potrebné zabezpečiť aby zaviazané subjekty čo najskôr začali plniť opatrenia a implementačné kroky na úrovni jednotlivých národných projektov OP EVS.
Posledná zmena: 13.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/90
Dátum začiatku MPK: 04.02.2019
Dátum konca MPK: 08.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.02.2019
Ukončenie štádia: 08.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)