LP/2019/878 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 06179/2020/SCDPK/03788-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti predkladaného návrhu právneho predpisu, ktorého účinnosť sa v nadväznosti na zákon č. 393/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony stanovuje na 1.2.2020, nemožno dodržať lehotu podľa čl. 13 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády, a preto sa v zmysle čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády pripomienkové konanie uskutočňuje v skrátenej lehote.
Posledná zmena: 29.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/878
Dátum začiatku MPK: 04.12.2019
Dátum konca MPK: 12.12.2019
Novelizované predpisy: 410/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 04.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.12.2019
Ukončenie štádia: 12.12.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.12.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 21.01.2020
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.12.2019
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia: