LP/2019/832 Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu:
Časť 2.6. Ministerstvo financií SR odporúčame upraviť a doplniť nasledovne:
Str. 8, druhý odsek: Odstrániť časť textu v zátvorke tak, aby jej obsah znel: „v rámci programu Verejné financie pre rozvoj: posilňovanie kapacít v oblasti verejných financií“.
Str. 9, tretí odsek: Doplniť spojku ako, tak, aby text znel: „MF SR sa v apríli 2019 stalo členom programu PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), ktorý sa zameriava na zlepšovanie riadenia verejných financií prostredníctvom univerzálnej a štandardizovanej hodnotiacej metodiky, ako aj na podporu výskumu a budovania kapacít v rozvojových krajinách.“
Doplniť na záver tretieho odseku vetu: „V 2. polovici roka 2020 bude MF SR predsedať riadiacemu výboru PEFA.“
Str. 9, piaty odsek: Upraviť 2. vetu v bode (i) nasledovne: „V roku 2020 sa časť aktivít bude implementovať v spolupráci s UNDP s využitím „in-house“ projektových kapacít.“
Str. 9, šiesty odsek: Doplniť prvú vetu v bode (ii) nasledovne: „nástroj na prípravu projektov a mobilizáciu zdrojov v rámci UNDP – cieľom je, na základe dopytu regionálnych centier UNDP a expertízy slovenských podnikateľov, identifikovať medzinárodné rozvojové projekty s najvyššou pravdepodobnosťou investičného financovania a úspešnej realizácie a vytvoriť predpoklady na vstup slovenskej expertízy už do prípravnej fázy (štúdie uskutočniteľnosti).“
Str. 10, druhý odsek: Tretiu vetu odseku upraviť nasledovne: „Do procesu schvaľovania projektov, resp. posudzovania ich vhodnosti na financovanie v rámci ODA, budú okrem MF SR zapojené aj MZVEZ SR a ďalšie rezorty, ktoré budú klásť dôraz na dôsledné zhodnotenie rozvojového aspektu projektov a ich dopadu na životné prostredie a sociálno-ekonomickú situáciu v partnerských krajinách.“