LP/2019/830 Návrh rámcového zabezpečenia účasti Slovenskej republiky na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K doložke vybraných vplyvov

Súhlasíme s predkladateľom, že v súčasnosti sa iba pripravuje verejná súťaž EHMK a že  víťazný projekt ešte nepoznáme a preto nie je možné konkretizovať žiaden z vybraných vplyvov, ako aj s vyjadrením predkladateľa v bode 10 Poznámky doložky vybraných vplyvov, že akcia EHMK 2026 bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Máme však zato, že tento návrh prináša aj pozitívne sociálne vplyvy vzhľadom na fakt, že v prípade EHMK Košice 2013  vytvorili stavebné investície v regióne 771 nových pracovným miest priamo a nepriamo. Na základe danej skutočnosti navrhujeme explicitne uviesť do bodu 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov, že tento návrh predpokladá aj pozitívne sociálne vplyvy, ktoré budú po schválení víťazného projektu spracované a zhodnotené (kvalitatívne a kvantitatívne) aj v príslušnej analýze sociálnych vplyvov (príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov).