LP/2019/806 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 32270/2019/SV/91476-M
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/806
Dátum začiatku MPK: 11.11.2019
Dátum konca MPK: 29.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 11.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2019
Ukončenie štádia: 29.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.11.2019
Ukončenie štádia: 05.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 20.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 20.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.02.2020
Ukončenie štádia: 20.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.02.2020
Ukončenie štádia: 20.02.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.02.2020
Ukončenie štádia: