LP/2019/805 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím procesu optimalizácie priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATu – Inštitútu informatiky a štatistiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 10001-0166/2019
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu reálneho rizika ohrozenia zdravia zamestnancov pracujúcich v budove na Miletičovej ul. č. 3 v Bratislave v súlade s článkom 10 ods. 8 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády SR z 13. 6. 2001 v znení neskorších zmien a doplnení.
Posledná zmena: 20.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/805
Dátum začiatku MPK: 08.11.2019
Dátum konca MPK: 14.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.11.2019
Ukončenie štádia: 14.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.11.2019
Ukončenie štádia: 19.11.2019
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)