LP/2019/795 Zvýšenie základného imania v akciových spoločnostiach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, v ktorých je vykonávateľom práv jediného akcionára Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S13606-2019-OZZAP
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom postupe z dôvodu časovej náročnosti právnych a súvisiacich úkonov potrebných pre účely realizácie úkonov a investícií v zmysle predkladaného materiálu.
Posledná zmena: 06.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/795
Dátum začiatku MPK: 04.11.2019
Dátum konca MPK: 08.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia: 04.11.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2019
Ukončenie štádia: 08.11.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.11.2019
Ukončenie štádia: 06.12.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)