LP/2019/791 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o justičných čakateľoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 43197/2019-110
Podnet: § 149o zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/791
Dátum začiatku MPK: 05.11.2019
Dátum konca MPK: 25.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.10.2019
Ukončenie štádia: 05.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.11.2019
Ukončenie štádia: 25.11.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: 28.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)