LP/2019/759 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály, zariadenia a príslušenstvo, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 8622/2019 spis 3315-2019
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/759
Dátum začiatku MPK: 26.11.2019
Dátum konca MPK: 16.12.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.10.2019
Ukončenie štádia: 26.11.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.11.2019
Ukončenie štádia: 16.12.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.12.2019
Ukončenie štádia: 23.12.2019
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)