LP/2019/75 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Autor: PVV (Občianske združenie Policajt vo výslužbe so sídlom Zlatná na Ostrove)
Pripomienka k: K čl. I bod 1 § 68 ods. 1,2,3,4
Počet pripomienkovateľov: 4
Pripomienka: § 68 ods. 1, 2, 3 , 4 znejú: (1) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára (poberateľa dôchodku z osobitného systému) zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušným Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý prechádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie týchto výsluhových dávok vykonáva a čísla 15, zistená suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a). (2) Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára (poberateľa dôchodku z osobitného systému) zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušným Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý prechádza kalendárnemu roku. (3) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára (poberateľa dôchodku z osobitného systému) zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušným Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý prechádza kalendárnemu roku. (4) Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára (poberateľa dôchodku z osobitného systému) zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušným Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý prechádza kalendárnemu roku. Odôvodnenie: Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je [font="Segoe UI", sans-serif]osobitným právnym predpisom, ktorý má osobitne (špeciálne) ustanoviť mechanizmus valorizácie výsluhových dôchodkov odlišne od valorizácie sociálnych dôchodkov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme vychádzať z dôchodcovskej inflácie a z priemerných výsluhových dôchodkov. Zároveň poukazujeme skutočnosť, že odvody odvádzané do osobitného systému na výsluhové zabezpečenie sú o 9 % vyššie, ako odvody do všeobecného systéme sociálneho poistenia a vo valorizácii výsluhových dôchodkov sa neprejavujú. Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade, že sa nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný náš zástupca. Zástupcovia PVV: JUDr. Karol VÁRADY, Fialková 3025/1, 945 01 Komárno, JUDr. Rudolf TURANSKÝ, Starhradská 4, 85105 Bratislava, a JUDr. Ján GOLIAN, Vodná 2919/10, 945 01 Komárno.

Autor: Kováčik, Stanislav, Ing.
Pripomienka k: LP.2019.75 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Počet pripomienkovateľov: 55
Pripomienka: V návrhu slová z priemerného starobného dôchodku nahradiť slovami z dôchodcovskej inflácie alebo priemerných výsluhových dôchodkov vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. Dôvody prečo navrhujem v hromadnej pripomienke vychádzať z dôchodcovskej inflácie alebo priemerných výsluhových dôchodkov a vypustiť z výpočtu valorizácie dobu odslúžených rokov, ktoré už boli zahrnuté pri výpočte výšky VD : - Odvody do osobitného systému na výsluhové zabezpečenia sú vyššie o 9 % v porovnaní s odvodmi do všeobecného systému sociálneho poistenia. Vyššie odvody by sa mali potom prejavovať aj vo valorizácii výsluhového dôchodku, čím by sa aspoň čiastočne zachoval získaný štandard. - Nakoľko výsluhové dôchodky sú rôzne u jednotlivých poberateľov (vojaci, policajti, colníci, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiči a horskí záchranári) navrhujem výpočtom určiť priemer výšky výsluhového dôchodku. - Do predloženého návrhu tak, ako to v pripomienke navrhuje Národná banka Slovenska, navrhujem doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy o podrobnejší výpočet týchto vplyvov, ktorý by obsahoval počet dotknutých osôb, predpokladanú priemernú valorizáciu podľa platnej legislatívy, aj predpokladanú valorizáciu podľa navrhovanej novely zákona. Obsahovať by mala tiež informáciu o štruktúre poberateľov podľa odslúžených rokov. - Fyzický vek na získanie VD, po odslúžení zákonom stanovených 15 rokov nie je v zásade len 35 rokov (tento vek je len v teoretickej rovine, predkladateľ vekovú analýzu poberateľov nepredložil), ale aj vyšší, čím sa podstatne sťažuje uplatnenie v civilnom pracovnom sektore. - Poberatelia VD (napr. aj tí s odslúženými 15 rokmi) si nemôžu či už ako zamestnanci z príjmu zo závislej činnosti alebo ako SČZO z príjmu uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane (v súlade ustanovením ô 11 ods.6 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu), čím im takto vzniká vyššie odvodové aj daňové zaťaženie v porovnaní s osobami nepoberajúcimi VD. Z takto odvedených vyšších odvodov a daní však nemôžu očakávať lepšie služby, sociálne zabezpečenie a vyšší SD. Poberatelia VD majú takto aj za rovnako vykonanú prácu nižší príjem. - Účelom valorizácie podľa ekonomického slovníka je : a) prispôsobovanie v závislosti na raste maloobchodných cien a životných nákladov (cieľom takého prispôsobovania je zachovať reálnu hodnotu vyplácaného dôchodku, zvrátiť poklesu jeho kúpnej sily), b) Prispôsobovanie v závislosti na raste miezd ekonomicky aktívnych členov spoločnosti (cieľom tohto prispôsobovaniu je zamedziť vzniku neodôvodnených rozdielov medzi úrovňou dôchodku, vymeraných na základe porovnateľných príjmov v rôznom období a zabezpečiť proporcionálni vývoj dôchodku a miezd). - Podľa predloženého návrhu dôjde k značnej disproporcii pri valorizácii VD a u časti poberateľov VD dôjde takto k znehodnoteniu reálnej hodnoty vyplácaného dôchodku a zníženiu jeho kúpnej sily. Pričom v čase, kedy títo poberatelia legálne nadobudli práva k poberaniu VD neboli uzrozumení, že takouto disproporciou valorizácie VD dôjde k negatívnemu ovplyvneniu príjmov domácností poberateľov VD. - Predložený návrh valorizácie z ekonomického hľadiska popiera účel a princíp valorizácie. Už samotný názov „valorizácia zohľadňujúca princíp zásluhovosti“, ktorý použil predkladateľ je, len dôsledok politicky populistického zámeru, ktorý nezohľadňuje sociálny dopad takéhoto návrhu. Napr. v roku 2016 bola najnižšia valorizácia VD v sume 0,07,-€ čo je ročné zvýšenie VD o 0,84,-€. Pričom poštovné, ktoré museli hradiť úrady soc. zabezpečenia, ktorým toto poberateľom VD oznamovali boli v minimálne 2x vyššej sume. - Ďalej podľa predkladaného návrhu však modelom výpočtu valorizácie VD nie je ohraničená jej maximálnou výškou (pretože citujem z návrhu predkladateľa “zistená suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru“). Týmto spôsobom sa neodôvodnene zhodnocujú príjmy, len u časti domácnosti poberateľov VD. U ďalšej časti domácností poberateľov VD sa príjmy znehodnocujú. Rozdiely v príjmoch týchto domácností budú takto neúmerne narastať. Takýto model výpočtu takto vôbec nezohľadňuje sociálne dopady u časti domácností poberajúcich VD, naopak je nesystémový a nehospodárne nakladá so zdrojmi sociálneho systému. - Národná banka Slovenska (NBS) vo svojej pripomienke k návrhu zákona navrhla prehodnotiť predpokladané sociálne vplyvy a vplyv na hospodárenie domácností na negatívny. Čo správne zdôvodnila a upozornila, že keďže oproti platnej legislatíve je predpokladaná úspora na strane verejných výdavkov, znamená to, že priemerná valorizácia dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť po navrhovanej novele nižšia, teda negatívne ovplyvní príjmy tých domácností, ktoré dávky sociálneho zabezpečenia poberajú. Je teda nepochybné, že predkladaný návrh zákona bude mať negatívny sociálny vplyv ako aj negatívny vplyv na hospodárenie domácností, ktoré sú odkázané na VD. Nesystémovo a nehospodárne nakladá so zdrojmi sociálneho systému. Zásada zásluhovosti na dĺžke služby sa uplatňuje už pri výpočte výšky VD a jej opakované uplatnenie pri výpočte valorizácie by malo deštruktívny vplyv na sociálny systém a negatívne by ovplyvnilo príjmy domácnosti poberajúcich VD. Z hore uvedených dôvodov navrhujem zmenu znenia : 1. § 68 (1) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára (poberateľa dôchodku z osobitného systému) zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušným Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie týchto výsluhových dávok vykonáva, zistená suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor. Taktiež rovnako aj : (2) Invalidný výsluhový dôchodok (3) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok (4) Sirotský výsluhový dôchodok O dôchodcovskú infláciu alebo 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, alebo vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára. Hromadnú pripomienku považujem za zásadnú. V prípade, že sa nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaný naši zástupcovia. Zástupcovia verejnosti : Ing. Stanislav Kováčik, kontaktovať cez e-mail : kovacik.stan@seznam.cz

Autor: Ištoňa, marián
Pripomienka k: https:..www.slov-lex.sk.legislativne-procesy.SK.LP.2019.75
Počet pripomienkovateľov: 3
Pripomienka: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75

Autor: Ištoňa, marián
Pripomienka k:
Počet pripomienkovateľov: 3
Pripomienka: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75

Autor: Bada, Pavol, Ing.
Pripomienka k: LP.2019.75 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Počet pripomienkovateľov: 647
Pripomienka: HROMADNÁ PRIPOMIENKA. V návrhu slová z priemerného starobného dôchodku nahradiť slovami z dôchodcovskej inflácie alebo priemerných výsluhových dôchodkov vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. Dôvody prečo navrhujeme v hromadnej pripomienke vychádzať z dôchodcovskej inflácie a priemerných výsluhových dôchodkov: - Odvody do osobitného systému na výsluhové zabezpečenie sú o 9 % vyššie, ako odvody do všeobecného systéme sociálneho poistenia. Získaný štandard by sa mal prejavovať aj po odchode do výsluhového dôchodku v primeranej valorizácii. - Sú rozdiely v priemerných mesačných sumách výsluhových dôchodkov medzi poberateľmi vojakmi, policajtmi, colníkmi, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičmi a horskými záchranármi až o 250 Eur. Preto navrhujeme výpočtom určovať priemer. - Zákon 328/2002 Z.z. je zákon osobitný, alebo špeciálny a má preto prednosť pred podobným všeobecným zákonom (461/2003 Z.z.). Čiže bol prijatý preto, aby nekopíroval zákon všeobecný. - Preto je úplne prirodzené, že napr. mechanizmus valorizácie VD môže byť úplne odlišný od valorizácie SD, je to aj preto, že fyzický vek na získanie VD, po odslúžení zákonom určených 15 rokov, sa môže pohybovať už od 35 rokov. Naopak fyzický vek na získanie SD po odpracovaní 15 rokov môže byť najskôr 2 roky pred zákonom určeným fyzickým vekom (teraz zákon stanovuje spravidla hranicu 62 a pol roka). Jeden z nevyslyšaných odborných názorov je napr. aj ten, že aj výsluhový dôchodok by sa mal vyplácať až po dosiahnutí veku 55 rokov. Dovtedy by to bol finančný príspevok za vykonanú službu. Podobný mechanizmus platil už za éry ČSĽA, bolo by vhodné sa k nemu vrátiť. - Určite pri stanovovaní metodiky výpočtu pre určenie výšky valorizácie VD, boli zohľadnené aj odborné názory, ale rozhodovali ako vždy politici. Z uvedených dôvodov navrhujeme 1. § 68 (1) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára (poberateľa dôchodku z osobitného systému) zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušným Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý prechádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie týchto výsluhových dávok vykonáva a čísla 15, zistená suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a). Rovnako tak: (2) Invalidný výsluhový dôchodok (3) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok (4) Sirotský výsluhový dôchodok O dôchodcovskú infláciu alebo 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, alebo vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára. Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade, že sa nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný náš zástupca. Zástupcovia verejnosti: Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad, milan.kolen50@gmail.com 0904089940 Zástupcovia verejnosti: JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát, ul. Sibírska č. 4, 831 02 Bratislava 3, durinaadvokat@gmail.com, 0905 405 381 Bratislava 05.02.2019