LP/2019/75 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: Bada, Pavol, Ing.
Pripomienka k: LP.2019.75 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum vytvorenia: 05.02.2019
Počet podporovateľov: 647
Pripomienka:
HROMADNÁ PRIPOMIENKA. 

V návrhu slová z priemerného starobného dôchodku nahradiť slovami z dôchodcovskej inflácie alebo priemerných výsluhových dôchodkov vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov. 

Dôvody prečo navrhujeme v hromadnej pripomienke vychádzať z dôchodcovskej inflácie a priemerných výsluhových dôchodkov:
- Odvody do osobitného systému na výsluhové zabezpečenie sú o 9 % vyššie, ako odvody do všeobecného systéme sociálneho poistenia. Získaný štandard by sa mal prejavovať aj po odchode do výsluhového dôchodku v primeranej valorizácii.
- Sú rozdiely v priemerných mesačných sumách výsluhových dôchodkov medzi poberateľmi vojakmi, policajtmi, colníkmi, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičmi a horskými záchranármi až o 250 Eur. Preto navrhujeme výpočtom určovať priemer.
- Zákon 328/2002 Z.z. je zákon osobitný, alebo špeciálny a má preto prednosť pred podobným všeobecným zákonom (461/2003 Z.z.). Čiže bol prijatý preto, aby nekopíroval zákon všeobecný.
- Preto je úplne prirodzené, že napr. mechanizmus valorizácie VD môže byť úplne odlišný od valorizácie SD, je to aj preto, že fyzický vek na získanie VD, po odslúžení zákonom určených 15 rokov, sa môže pohybovať už od 35 rokov. Naopak fyzický vek na získanie SD po odpracovaní 15 rokov môže byť najskôr 2 roky pred zákonom určeným fyzickým vekom (teraz zákon stanovuje spravidla hranicu 62 a pol roka). Jeden z nevyslyšaných odborných názorov je napr. aj ten, že aj výsluhový dôchodok by sa mal vyplácať až po dosiahnutí veku 55 rokov. Dovtedy by to bol finančný príspevok za vykonanú službu. Podobný mechanizmus platil už za éry ČSĽA, bolo by vhodné sa k nemu vrátiť.
- Určite pri stanovovaní metodiky výpočtu pre určenie výšky valorizácie VD, boli zohľadnené aj odborné názory, ale rozhodovali ako vždy politici. 
 

Z uvedených dôvodov navrhujeme 
 
1. § 68 
(1) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára (poberateľa dôchodku z osobitného systému) zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor vykázanej príslušným Útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý prechádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie týchto výsluhových dávok vykonáva a čísla 15, zistená suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).

Rovnako tak:
(2) Invalidný výsluhový dôchodok 
(3) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok 
(4) Sirotský výsluhový dôchodok 
O dôchodcovskú infláciu alebo 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej výsluhovej dávky policajta, alebo vojaka, colníka, ZVJS, NBÚ, SIS, hasiča, záchranára.

Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. 
V prípade, že sa nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný náš zástupca. 
Zástupcovia verejnosti: Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad, milan.kolen50@gmail.com 0904089940
Zástupcovia verejnosti:  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát, ul. Sibírska č. 4, 831 02 Bratislava 3, durinaadvokat@gmail.com, 0905 405 381

Bratislava 05.02.2019