LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiály a jeho tabuľkách je uvedené množstvo nesprávnych štatistických informácií. Počet pripomienok ŠÚ SR obsahujúcich správne údaje, ich charakter, umiestnenie v tabuľkách a pod. sú takého charakteru, ktorý presahuje možnosti portálu slov-lex. Podľa Čl. 10 ods. 4 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky (schválená uznesením vlády SR č. 512 z 13. 6. 2001) predloží ŠÚ SR tieto pripomienky v listinnej podobe.