LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, 3.2 Vybrané ukazovatele sociálneho charakteru
- str. 25, Tabuľka 22 Vybrané ukazovatele sociálneho charakteru. Do tabuľky odporúčame uviesť, že uvedené údaje sú k 31.12. daného roka. 
Odôvodnenie: Údaje uvedené v tabuľke, sú štatistickými údajmi, ktoré sleduje a zverejňuje na svojej webovej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Nejedná sa však o priemery za jednotlivé roky, ale údaje za december, t. j. k 31.12. daného roka.