LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením
- na str. 16, v treťom odseku odporúčame za poslednú vetu doplniť nasledovné znenie: „Jedným z opatrení prispievajúcich k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia bolo prijatie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 112/2018 Z. z.) s účinnosťou od 1. mája 2018. Z hľadiska podpory zamestnanosti má rozvoj sociálnej ekonomiky potenciálne obrovský význam – patrí medzi sektory s najlepšou perspektívou pre regionálny a miestny rozvoj a pre zamestnanosť tým, že prostredníctvom svojich subjektov, sociálnych podnikov vytvára pracovné miesta pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva, posilňuje sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť, vytvára sociálny kapitál, podporuje aktívne občianstvo, solidaritu a hospodárstvo s demokratickými hodnotami, pričom podporuje trvalo udržateľný rozvoj a sociálne, environmentálne a technologické inovácie. V dôsledku chýbajúcej implementačnej praxe v oblasti zákona č. 112/2018 Z. z. fenomén sociálnej ekonomiky ešte nie je verejne rozšíreným pojmom. Podporné aktivity pre uvedený zákon sú realizované prostredníctvom národného projektu (NP) „Inštitút sociálnej ekonomiky“. Prostredníctvom uvedeného NP sa v každom samosprávnom kraji zriadilo regionálne centrum sociálnej ekonomiky (spolu osem). Kľúčovou úlohou regionálnych centier sociálnej ekonomiky je bezplatne poskytovať prvotné všeobecné informácie širokej verejnosti v lokálnom prostredí, vyhľadávať potenciálnych záujemcov a motivovať  ich k zakladaniu sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti ako i následnej udržateľnosti. Realizácia projektu má vytvoriť priestor pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky spoločnosti.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje NP „Podpora integračných podnikov“. V rámci uvedeného NP sa v regiónoch prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny  implementujú aktívne opatrenia na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamerané na podporu registrovaných integračných sociálnych  podnikov vo väzbe na zákon č. 112/2018 Z. z.. 
MPSVR SR v priebehu roka 2018 pripravovalo NP „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“. Hlavnou aktivitou projektu bude zlepšenie prístupu k zamestnaniu a predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory podnikania, vytvárania a podpory podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky a podnikov vo väzbe na potreby trhu práce a regionálnych trhov práce.
Podpora sociálnej ekonomiky môže byť v budúcnosti jedným z kľúčových nástrojov, či už v boji proti nezamestnanosti alebo sociálnemu vylúčeniu.“
Odôvodnenie:
Doplnenie absentujúcej informácie o sociálnej ekonomike.