LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením
- na str. 16, v grafe č. 4 odporúčame doplniť cieľovú hodnotu pre rok 2020 za SR.
Odôvodnenie:
Chýba údaj pre cieľovú hodnotu za SR pre rok 2020