LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením
- na str. 16, v prvom odseku vety „Celkový trend je vďaka zlepšujúcemu makroekonomickému vývoju. Je prekvapujúce, že Žilinský kraj napriek priemyselným investíciám čelí vyššej miere rizika chudoby.“, odporúčame preformulovať nasledovne: „Celkový trend je pozitívny vďaka zlepšujúcemu sa makroekonomickému vývoju a to aj v krajoch, ktoré ešte nedosiahli cieľovú hodnotu pre rok 2020.“
Odôvodnenie:
Vhodnejšia štylistická formulácia.