LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, 2.1 Miera zamestnanosti
- str. 13, text: „Na druhej strane sú vnímané aj nedostatky najmä v oblasti implementácie opatrení. Napríklad rekvalifikácie a procesy celoživotného vzdelávania prebiehajú cez projekty  organizované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny namiesto systémového riešenia prostredníctvom existujúcich odborných škôl a krátenie normatívu na žiaka zaradenom do duálneho vzdelávania.“, požadujeme vypustiť. 
Odôvodnenie:
1. Text obsahujúci komentár k oblasti rekvalifikácii je navrhovaný vložiť do inej časti -  viď predchádzajúca pripomienka.
2. Novelou zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnou od 1.9.2018, sa zrušilo krátenie mzdového normatívu na žiaka s učebnou zmluvou a škola tak dostane aj na žiakov s učebnou zmluvou rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka bez učebnej zmluvy.