LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, 2.1 Miera zamestnanosti
- str. 12, v poslednom odseku, za vetu začínajúcu slovami „Zo zaslaných správ...“ odporúčame doplniť vetu: „Pozitívny vplyv na zamestnanosť mala aj realizácia projektov zameraných na vzdelávanie a prípravu na trh práce implementovaných ústredím a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.“.