LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál, Úvod
-str.6, v poslednej vete „V roku 2018 na základe zákonom stanovených kritérií medzi najmenej rozvinuté okresy patrilo 18 okresov z celkového počtu 79 okresov.“, odporúčame opraviť počet najmenej rozvinutých okresov z 18 na 20.
Odôvodnenie:
V súlade so zákonom č. 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli dňa 19. októbra 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, medzi najmenej rozvinuté okresy zaradené aj okres Michalovce a okres Stropkov, čím sa celkový počet najmenej rozvinutých okresov zvýšil na 20.