LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
3.Odporúčame v tab. č. 12, kap. 2.2 Výdavky na výskum a vývoj, str. 12 upraviť prognózu v riadku „Cieľ za kraj /SR“ nakoľko dosiahnutie podielu 3,0 za Bratislavský kraj (BK) sa nejaví reálne nakoľko v rokoch 2014-2017 sa podiel pohyboval v intervale 1,40 – 1,73 s kolísavou tendenciou. Reálnejšie by bolo v prognóze nadviazať na rok 2015, kde už bol dosiahnutý podiel za SR 1,17, kde podiel BK predstavoval iba 1,73. Alebo v prípade ponechania pôvodnej prognózy odporúčame túto odôvodniť.