LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2.Odporúčame text „Samosprávne kraje taktiež úspešne zriaďujú a prevádzkujú zariadenia sociálnej pomoci, napríklad pre krízovú intervenciu so zameraním na obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, ale tiež sa snažia o zvýšenie dostupnosti, variability a integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti“ v kap. 2.4 Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením, str. 16 doplniť nasledovne: „...variability a integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti najmä prostredníctvom budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS)“.