LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.11.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu, Kap. 2.5 Regionálny HDP: Odporúčame predkladateľovi  doplnenie vysvetlenie a podkladov k tvrdeniu na str. 17 posledný odsek „Problémom ostáva nedostatočná podpora domácich malých a stredných podnikov ...“.
Odôvodnenie: Máme za to, že uvedené tvrdenie nie je dostatočne podložené vysvetlením a faktami. Odporúčame uviesť a spresniť toto tvrdenie, teda či ide o priamu alebo nepriamu formu podpory a zároveň z dokumentov, napr. formou podobnou ako je tomu v ostatných častiach dokumentu.