LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  v grafe 11 chýba y-os. Navrhujeme doplniť.

Odôvodnenie:
Graf je sám o sebe bez osi y neinterpretovateľný.