LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  na str. 16 sa v rámci problematických oblastí neuvádzajú žiadne také, ktoré by súviseli s výchovou a vzdelávaním. Navrhujeme doplniť problematické aspekty aj z tejto oblasti.

Odôvodnenie:
Na základe priebežnej správy Revízie výdavkov na skupiny ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením (2019) a pripravovanej záverečnej správy Revízie výdavkov na skupiny ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením sa ukazuje, že čelíme viacerým výzvam v oblasti výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.