LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  na str. 15 sa píše, že kvalitní mladí ľudia odchádzajú za štúdiom do zahraničia, „hoci existujú kvalitné vysoké školy aj na Slovensku“. Navrhujeme túto časť vety vypustiť. 

Odôvodnenie:
Kvalita škôl nemusí byť jediným faktorom, prečo mladí ľudia odchádzajú za štúdiom do zahraničia. Okrem toho nie je k dispozícii objektívna medzinárodná metodika posudzovania kvality vysokých škôl.